Friday, October 10, 2008

Portfolio - Concept

跟住落嚟,会返到起点
写关于之前本人所放,即係D衫裤鞋袜背后嘅嘢
因为之前时间实在太过紧逼,加上工作繁忙
所以就粗粗地咁斋放D图上嚟顶住档先

由下星期开始,我会慢慢咁
将每件衫裤鞋袜背后各种唔同嘅嘢
好似设计概念、颜色配搭、风格路线等
完完整整咁写晒出嚟

俾D时间我准备下~

No comments: