Thursday, October 9, 2008

Talk 弊 - 星期五

写咗两篇日记,日子都係星期五
惗下惗下,觉得都係冇乜好

闲时工作个阵虽然冇乜嘢写
但斋写星期五个日就变得好似怪怪地咁
所以接落嚟嘅日记会有多少变动
就係将每个星期发生嘅嘢
缩成一篇,从日记变成周记
而日期同样係星期五

照我咁惗就应该会好D
可以回顾整个星期嘅嘢同冇咁单调之余
重可以悭D时间俾我写D好嘢上嚟
睇嚟应该都会唔错下

讲多冇谓,下一篇就会係咁

No comments: